REGULAMIN ZAJĘĆ GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY
W SĘDZIEJOWICACH

§1

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach mieszczący
się w Sędziejowicach przy ulicy Wieluńskiej 7.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w nowym sezonie jest zapisanie się na wybrane zajęcia
w siedzibie GOK-u lub pod numerem telefonu:
43 677 17 22.

3. Opiekun osoby przyjętej na zajęcia ma obowiązek wypełnienia Deklaracji Udziału w Zajęciach, która zawiera m.in.: Oświadczenia RODO, Oświadczenia na samodzielny powrót do domu – w przypadku zgody Rodzica/Opiekuna Prawnego, zapoznanie się z Regulaminem zajęć w GOK. Dokument dostępny jest w siedzibie GOKu lub na stronie: https://goksedziejowice.pl/.

4. Wypełnioną Deklarację Udziału w Zajęciach należy niezwłocznie przedłożyć instruktorowi zajęć lub w sekretariacie GOK-u przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, gdyż na podstawie Deklaracji uczestnik zostanie wpisany do dziennika zajęć.

5. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które złożyły Deklarację Udziału w Zajęciach.

6. Uczestnik nie może odstąpić udziału w opłaconych zajęciach osobom trzecim.

7. GOK zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć, o czym bezzwłocznie poinformuje uczestników zajęć telefonicznie oraz zamieszczając informację na stronie internetowej.

8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania względem współuczestników zajęć oraz pracowników GOK-u.

9. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć.

10. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub opiekunów (wymienionych w Deklaracji Udziału w Zajęciach).

11. Gok nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć.

12. O obecności rodzica bądź opiekuna towarzyszącego dziecku podczas zajęć decyduje instruktor prowadzący zajęcia.

13. Instruktor ma prawo usunąć uczestnika zajęć w przypadku:

  • nagannego zachowania utrudniającego prowadzenie zajęć,

  • rażącego naruszenia regulaminu zajęć,

  • braku opłaty za zajęcia płatne po upływie wyznaczonego terminu płatności.

14. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum może skutkować likwidacją grupy lub podniesieniem opłaty za zajęcia.

§ 2

KWESTIE ORGANIZACYJNE

1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

2. Uczestnicy zajęć podzieleni są przez instruktorów prowadzących zajęcia na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku i poziomu zaawansowania.

3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest przychodzić na zajęcia w stroju odpowiednim do zajęć oraz obuwiu zmiennym.

4. Korzystanie z aparatów, telefonów i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów na zajęciach jest zabronione.

5. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie placówki, GOK nie odpowiada.

6. Nie dopuszczalne jest spóźnianie się na zajęcia.

7. Obowiązuje szacunek do instruktora prowadzącego zajęcia i wszystkich uczestników.

8. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.

9. Na zajęciach należy zachować kulturę osobistą i porządek.

10. Za zniszczenia mienia, strojów, rekwizytów będących własnością GOK-u odpowiedzialność finansową ponoszą uczestnicy zajęć (w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie).

§ 3

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach na sezon określa cennik opłat wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

2. Uczestnik zajęć lub jego opiekun nie może samodzielnie zmniejszać odpłatności za zajęcia.

3. Opłata miesięczna jest stała i nie ulega zmianie, jeżeli w aktualnym sezonie kulturalnym
w danym miesiącu, lub w którymś z miesięcy poprzedzających, lub następujących po sobie wypadało mniej, lub więcej niż 4 zajęcia.

Płatność należy uiścić z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie powoduje zmniejszenia opłaty.

4. W miesiącach, w których przypadają: przerwa świąteczna, ferie zimowe, GOK pobiera opłatę proporcjonalnie zmniejszoną w stosunku do opłaty stałej w zależności od ilości odbytych zajęć.

5. Opłata jednorazowa za udział w zajęciach: wokalnych, tańca nowoczesnego, tańca ludowego, plastyki, grupy mażoretkowej oraz grupy baletowej należy uiścić w terminie do 31 października.

6. W przypadku rezygnacji z zajęć wymienionych w §3 pkt.5 Gminny Ośrodek Kultury nie zwraca opłaty jednorazowe za zajęcia, z wyjątkiem przyczyn losowych (przewlekła choroba, zmiana miejsca zamieszkania).Podstawą ewentualnego zwrotu opłaty JEDN jest pisemny wniosek z podaniem przyczyny, z załączeniem oryginału dowodu zapłaty (paragon, potwierdzenie przelewu) oraz dokumentów potwierdzających przyczynę rezygnacji (zwolnienie lekarskie, zaświadczenie o zmianie miejsca zameldowania)

7. Opłatę za zajęcia należy uiścić wyłącznie przelewem na nr konta bankowego GOK :
56 9279 0007 0051 0147 2000 0010 (w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwa zajęć i miesiąc, za który wnoszona jest opłata).

8. Gminny Ośrodek Kultury może odstąpić od pobierania odpłatności za zajęcia płatne cyklicznie
z powodu trwającej powyżej miesiąca nieobecności uczestnika, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim.
Pisemny wniosek składa Rodzic/Opiekun Prawny bezpośrednio u dyrektora GOK.

9. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.

10. Rezygnację z zajęć należy zgłosić instruktorowi oraz złożyć pisemny wniosek o rezygnację
z zajęć w sekretariacie GOK. Druk o rezygnacji dostępny jest sekretariacie oraz na stronie https://goksedziejowice.pl/.

11. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika z obowiązku uregulowania zaległych opłat.

12. Po złożeniu rezygnacji z zajęć pobrana opłata nie ulega zwrotowi, wyjątkiem jest sytuacja, gdy uczestnik rezygnując z zajęć w ogóle nie uczestniczył w zajęciach, a dokonał opłaty w danym miesiącu, wtedy zostaje ona zwrócona w oparciu o przesłanego maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z potwierdzeniem wpłaty i prośbą o zwrot nadpłaconych środków.

13. W przypadku uczestniczenia w kilku różnych zajęciach/sekcjach, za które pobierana jest opłata jednorazowa, przysługuje prawo do zniżki, o wysokości której decyduje Dyrektor GOK
w Zarządzeniu. Nie dotyczy to zajęć opłacanych cyklicznie.

14. Na prośbę uczestnika wydajemy fakturę potwierdzającą dokonanie wpłaty za zajęcia.

§ 4

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:

  • choroby/usprawiedliwionej nieobecności instruktora,

  • gdy na terenie placówki GOK odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć,

  • zaistnienia tzw. siły wyższej.

2. O odwołaniu zajęć uczestnicy są informowani telefonicznie bądź SMS-owo przez instruktora prowadzącego zajęcia.

3. Odrabianie odwołanych zajęć odbywa się w terminie ustalonym w porozumieniu z instruktorem.

§ 5

ZASADY KORZYSTANIA Z SAL WARSZTATOWYCH

1. Korzystanie z sal zajęciowych odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Z sal wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora lub upoważnionego pracownika GOK-u.

3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania porządku i czystości.

§ 6

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Wszelkie skargi i opinie na temat zajęć i prowadzących zajęcia instruktorów należy kierować do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

2. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor GOK.

Attachments:
Download this file (Obraz (6).jpg)Rezygnacja z zajęć[ ]271 kB
Download this file (Obraz (7).jpg)Deklaracja[ ]774 kB
Download this file (Obraz (8).jpg)Deklaracja 2 str.[ ]996 kB