Instruktor tańca ludowego - Marlena Prusisz

 IMG 20200717 154546531 HDR 5

 

 

Marlena Prusisz - pedagog, nauczyciel tańca ludowego. Zawodowa tancerka Zespołu Pieśni i Tańca " Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego. Swoją pasję rozpoczęła w Zespole Pieśni i Tańca " Dobroń", gdzie pracowała w charakterze instruktora artystycznego również jako choreograf. Obecnie nauczyciel tańca ludowego w PCKSiR w Zduńskiej Woli.

REGULAMIN ZAJĘĆ GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY
W SĘDZIEJOWICACH

§1

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach mieszczący
się w Sędziejowicach przy ulicy Wieluńskiej 7.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w nowym sezonie jest zapisanie się na wybrane zajęcia
w siedzibie GOK-u lub pod numerem telefonu:
43 677 17 22.

3. Opiekun osoby przyjętej na zajęcia ma obowiązek wypełnienia Deklaracji Udziału w Zajęciach, która zawiera m.in.: Oświadczenia RODO, Oświadczenia na samodzielny powrót do domu – w przypadku zgody Rodzica/Opiekuna Prawnego, zapoznanie się z Regulaminem zajęć w GOK. Dokument dostępny jest w siedzibie GOKu lub na stronie: https://goksedziejowice.pl/.

4. Wypełnioną Deklarację Udziału w Zajęciach należy niezwłocznie przedłożyć instruktorowi zajęć lub w sekretariacie GOK-u przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, gdyż na podstawie Deklaracji uczestnik zostanie wpisany do dziennika zajęć.

5. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które złożyły Deklarację Udziału w Zajęciach.

6. Uczestnik nie może odstąpić udziału w opłaconych zajęciach osobom trzecim.

7. GOK zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć, o czym bezzwłocznie poinformuje uczestników zajęć telefonicznie oraz zamieszczając informację na stronie internetowej.

8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania względem współuczestników zajęć oraz pracowników GOK-u.

9. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć.

10. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub opiekunów (wymienionych w Deklaracji Udziału w Zajęciach).

11. Gok nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć.

12. O obecności rodzica bądź opiekuna towarzyszącego dziecku podczas zajęć decyduje instruktor prowadzący zajęcia.

13. Instruktor ma prawo usunąć uczestnika zajęć w przypadku:

  • nagannego zachowania utrudniającego prowadzenie zajęć,

  • rażącego naruszenia regulaminu zajęć,

  • braku opłaty za zajęcia płatne po upływie wyznaczonego terminu płatności.

14. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum może skutkować likwidacją grupy lub podniesieniem opłaty za zajęcia.

§ 2

KWESTIE ORGANIZACYJNE

1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

2. Uczestnicy zajęć podzieleni są przez instruktorów prowadzących zajęcia na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku i poziomu zaawansowania.

3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest przychodzić na zajęcia w stroju odpowiednim do zajęć oraz obuwiu zmiennym.

4. Korzystanie z aparatów, telefonów i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów na zajęciach jest zabronione.

5. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie placówki, GOK nie odpowiada.

6. Nie dopuszczalne jest spóźnianie się na zajęcia.

7. Obowiązuje szacunek do instruktora prowadzącego zajęcia i wszystkich uczestników.

8. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.

9. Na zajęciach należy zachować kulturę osobistą i porządek.

10. Za zniszczenia mienia, strojów, rekwizytów będących własnością GOK-u odpowiedzialność finansową ponoszą uczestnicy zajęć (w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie).

§ 3

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach na sezon określa cennik opłat wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

2. Uczestnik zajęć lub jego opiekun nie może samodzielnie zmniejszać odpłatności za zajęcia.

3. Opłata miesięczna jest stała i nie ulega zmianie, jeżeli w aktualnym sezonie kulturalnym
w danym miesiącu, lub w którymś z miesięcy poprzedzających, lub następujących po sobie wypadało mniej, lub więcej niż 4 zajęcia.

Płatność należy uiścić z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie powoduje zmniejszenia opłaty.

4. W miesiącach, w których przypadają: przerwa świąteczna, ferie zimowe, GOK pobiera opłatę proporcjonalnie zmniejszoną w stosunku do opłaty stałej w zależności od ilości odbytych zajęć.

5. Opłata jednorazowa za udział w zajęciach: wokalnych, tańca nowoczesnego, tańca ludowego, plastyki, grupy mażoretkowej oraz grupy baletowej należy uiścić w terminie do 31 października.

6. W przypadku rezygnacji z zajęć wymienionych w §3 pkt.5 Gminny Ośrodek Kultury nie zwraca opłaty jednorazowe za zajęcia, z wyjątkiem przyczyn losowych (przewlekła choroba, zmiana miejsca zamieszkania).Podstawą ewentualnego zwrotu opłaty JEDN jest pisemny wniosek z podaniem przyczyny, z załączeniem oryginału dowodu zapłaty (paragon, potwierdzenie przelewu) oraz dokumentów potwierdzających przyczynę rezygnacji (zwolnienie lekarskie, zaświadczenie o zmianie miejsca zameldowania)

7. Opłatę za zajęcia należy uiścić wyłącznie przelewem na nr konta bankowego GOK :
56 9279 0007 0051 0147 2000 0010 (w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwa zajęć i miesiąc, za który wnoszona jest opłata).

8. Gminny Ośrodek Kultury może odstąpić od pobierania odpłatności za zajęcia płatne cyklicznie
z powodu trwającej powyżej miesiąca nieobecności uczestnika, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim.
Pisemny wniosek składa Rodzic/Opiekun Prawny bezpośrednio u dyrektora GOK.

9. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.

10. Rezygnację z zajęć należy zgłosić instruktorowi oraz złożyć pisemny wniosek o rezygnację
z zajęć w sekretariacie GOK. Druk o rezygnacji dostępny jest sekretariacie oraz na stronie https://goksedziejowice.pl/.

11. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika z obowiązku uregulowania zaległych opłat.

12. Po złożeniu rezygnacji z zajęć pobrana opłata nie ulega zwrotowi, wyjątkiem jest sytuacja, gdy uczestnik rezygnując z zajęć w ogóle nie uczestniczył w zajęciach, a dokonał opłaty w danym miesiącu, wtedy zostaje ona zwrócona w oparciu o przesłanego maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z potwierdzeniem wpłaty i prośbą o zwrot nadpłaconych środków.

13. W przypadku uczestniczenia w kilku różnych zajęciach/sekcjach, za które pobierana jest opłata jednorazowa, przysługuje prawo do zniżki, o wysokości której decyduje Dyrektor GOK
w Zarządzeniu. Nie dotyczy to zajęć opłacanych cyklicznie.

14. Na prośbę uczestnika wydajemy fakturę potwierdzającą dokonanie wpłaty za zajęcia.

§ 4

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:

  • choroby/usprawiedliwionej nieobecności instruktora,

  • gdy na terenie placówki GOK odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć,

  • zaistnienia tzw. siły wyższej.

2. O odwołaniu zajęć uczestnicy są informowani telefonicznie bądź SMS-owo przez instruktora prowadzącego zajęcia.

3. Odrabianie odwołanych zajęć odbywa się w terminie ustalonym w porozumieniu z instruktorem.

§ 5

ZASADY KORZYSTANIA Z SAL WARSZTATOWYCH

1. Korzystanie z sal zajęciowych odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Z sal wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora lub upoważnionego pracownika GOK-u.

3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania porządku i czystości.

§ 6

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Wszelkie skargi i opinie na temat zajęć i prowadzących zajęcia instruktorów należy kierować do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

2. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor GOK.

Raport Dostepności Gminnego Ośrodka Kultury dostępny jest TUTAJ

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://goksedziejowice.pl/

Gminny Ośrodek kultury w Sedziejowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do .

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-11-30.

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Brożyński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602684718. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury zlokalizowany jest w miejscowości Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 7, 98-160 Sędziejowice. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony zachodniej. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla wózków wyłożony kostką brukową. W budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych a na parterze łazienka dla osób niepełnosprawnych.

Zajęcia płatne rocznie

Pierwsze zajęcia - 100 zł / rok

Drugie zajęcia - 50 zł / rok

Trzecie i kolejne zajęcia - bezpłatne

 

Zajęcia płatne miesięcznie

Gitara - 180 zł / miesiąc

Perkusja - 180 zł / miesiąc

Keayboard - 150 zł / miesiąc

Wszyscy artyści lokalni z terenu naszej gminy, którzy hcieliby zaprezentować swoją działalność na naszej stronie, proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 43 677 17 22.

Podkategorie