Wszystkie Koła gospodyń wiejskich, które chciałby zaprezentować swoją działalność na naszej stronie, proszone są o kontakt pod numerem telefonu 43 677 17 22.

Czytaj więcej: Koła Gospodyń wiejskich

Z kart historii...

Gminny Ośordek Kultury w Sędziejowicach został powołany do życia w 1985 roku. Pierwszym dyrektorem została wówczas Pani Krystyna Komorowska i już w 1986 roku pomimo braku stałej siedziby rozpoczęto prowadzenie zajęć artystycznych w świetlicy w Pruszkowie. W kolejnych latach siedzibę przeniesiono do budynku mieszczacego się w Sędziejowicach w okolicy ulic Krótkiej i Powstańców 1863. NIestety ośrodek w tym czasie dysponował tylko dwoma pomiesczczeniami, a wszystkie zajęcia dobywały się w pomieszczeniach szkół. W tamtym czasie w GOKu funkcjonowały następujące zajęcia i zespoły: Dziecięcy Zespół Piesni i Tańca "Kropeczki", akompaniująca mu kapela ludowa, prowadzono zajęcia plastyczne oraz nauki gry na keyboardzie i akordeonie.

1 lipca 1991 roku powołano na stanowisko dyrektora Pana Grzegorza Brożyńskiego, który pełni tę funkcję do dziś.

Rok później siedzibę GOK przeniesionodo do budynku Urzędu Gminy (obecnie sala konferencyjna, agencja ubezpieczeniowa)

12 września 1997 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej stałej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, w której to mieści się do dziś. Nastąpił gwałtowny rozkwit różnych form działalności kulturalnej na terenie gminy, dzięki pozyskaniu nowej przestrzeni dostosowanej do ówczesnych potrzeb.

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu.

Do głównych zadań należą: 

1. edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury polskiej, a także europejskiej i światowej;

2. tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

3. organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych;

4. rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców;

5. tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji;

6. współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki;

7. prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;

8. organizowanie działalności rekreacyjnej;

9. podejmowanie działań we współpracy z organami samorządu gminnego i wiejskiego, gwarantujących prawidłowy rozwój życia społeczno–kulturalnego w Gminie Sędziejowice. 

Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą

Czytaj więcej: Działalność GOK